Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/35/2015
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25.03.2015r.

SPRAWOZDANIE

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie

za rok 2014.

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie w 2014 roku realizowała zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, przyjętym w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXIX/376/2013 Rady Miejskiej Lipna.

Głównym celem działań MKRPA w 2014 roku było wzmożenie działań zapobiegających powstawaniu nowych problemów alkoholowych, wynikających z używania narkotyków oraz związanych z przemocą w rodzinie na terenie miasta Lipna oraz spowodowanie zmniejszenia problemów już istniejących poprzez udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

Większy niż w latach ubiegłych nacisk został także położony na profilaktykę wśród młodzieży oraz ich rodziców ( z zakresu uzależnień od narkotyków oraz przemocy, ale także zagrożeniem HIV/AIDS ).

W okresie sprawozdawczym Komisja pracowała na mocy Zarządzenia Nr 26/2013 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 02 kwietnia 2013 roku w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji- P. Barbara Danielecka, Sekretarz- P. Krystyna Rodkiewicz, Członkowie- P. Regina Strulak, P.Maria Gomse, P. Małgorzata Chojnicka i P. Mieczysław Jastrzębski.

oraz na mocy Zarządzenia 41/2014 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 01sierpnia 2014 roku w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji- P. Barbara Danielecka, Sekretarz- P. Izabela Kopczyńska, Członkowie- P. Regina Strulak, P. Maria Gomse, P. Małgorzata Chojnicka i P. Mieczysław Jastrzębski.

natomiast na mocy Zarządzenia 47/2014 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 01 września 2014 roku w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji- P. Barbara Danielecka, Sekretarz- P. Izabela Kopczyńska, Członkowie- P. Maria Gomse, P. Małgorzata Chojnicka, P. Izabela Derwińska i P. Mieczysław Jastrzębski.

oraz Zarządzenia Nr 75/2014 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 10 grudnia 2014 roku w
następującym składzie: Przewodnicząca Komisji- P. Barbara Danielecka, Sekretarz- P. Izabela Kopczyńska, Członkowie- P. Maria Gomse, P. Izabela Derwińska
i P. Mieczysław Jastrzębski.

W 2014 roku MKRPA w Lipnie odbyła łącznie 14 posiedzeń plenarnych, które poświęcone były zagadnieniom związanym z realizacją zadań programowych oraz sprawom bieżącym, na co dzień trwała praca sekretarza Komisji i jej przewodniczącej, a także cotygodniowe dyżury członków MKRPA w ramach pracy Zespołów Interwencyjno-Motywujących.

Realizacja zdań programowych MKRPA w Lipnie w roku 2014 przedstawia się następująco:

Realizacja zadania Nr 1 przyjętego do realizacji w roku 2014 :

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.”

 1. W 2014 roku Punkt Konsultacyjny MKRPA funkcjonujący przy MOPS-ie czynny był, w związku ze zgłaszanymi potrzebami w tym zakresie, dwa razy w tygodniu ( w czwartki i piątki)w godz. 15.00-19.00. Ogółem z oferty Punktu skorzystało 249 osób, w tym osób uzależnionych : 176 (39 kobiet i 137 mężczyzn), osób współuzależnionych : 73.Ogółem udzielono 248 porad i konsultacji.
  W tym samym terminie kontynuowany był także program konsultacji i terapii dla dorosłych członków rodzin uzależnionych – DDA. Z konsultacji korzystały osoby będące w bliskich relacjach z osobami uzależnionymi: żony, matki uzależnionych dzieci. Z możliwości otrzymania pomocy skorzystało łącznie 24 osób. Praca z nimi miała charakter interwencji kryzysowej w trudnych emocjonalnie sytuacjach wynikających z faktu uzależnienia bliskiej osoby, poradnictwa z tym związanego, budowaniu możliwych konstruktywnych rozwiązań sytuacji problemowych. Konsultacje służyły też udzielaniu wsparcia i budowaniu poczucia kompetencji do radzenia sobie z sytuacją związaną z uzależnieniem bliskiej osoby.

Budujący jest fakt zwiększającej się ilości osób zdrowiejących z choroby alkoholowej i że dzisiaj Ci, którzy już nie piją motywują swoich znajomych do zaprzestania picia.

Od listopada 2004 roku spotyka się ponadto raz w tygodniu grupa wsparcia dla osób uzależnionych, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Zainteresowanie grupą jest znaczne ponieważ odbiega ona stylem prowadzenia od grup AA- tu wszystkie osoby uczestniczą aktywnie w pracy grupy. W roku 2014 zajęcia prowadził terapeuta, p. Wiesław Konopnicki we współpracy z członkiem lipnowskiej grupy AA „Camel”, Jackiem Gajewskim. W roku 2014 odbyły się 52 spotkania grupy,a uczestniczyło w niej łącznie 722 mężczyzn, średnio w tygodniu ok. 15-20 osób. Grupa wsparcia jest rotacyjna i dłużej chodzący członkowie przechodzą potem do grup AA lub do terapii indywidualnej, a na ich miejsce przychodzą nowe osoby.

W 2014 roku raz w tygodniu spotykała się także w pomieszczeniach MOPS-u w Lipnie Grupa Rodzinna- Grupa Wsparcia dla osób współuzależnionych : Al. Anon. Odbyło się 46 spotkań grupy, w których łącznie uczestniczyły 372 kobiety i 1 mężczyzna. W grupie spotykają się kobiety, których partnerzy już nie piją oraz te, których bliscy jeszcze nadużywają alkoholu. Uczą się od siebie nawzajem sposobów radzenia sobie w domu z osobą pijącą, reagowania w różnych trudnych życiowo sytuacjach. Wiele kobiet stwierdza, że łatwiej im po takich spotkaniach wrócić do domu i borykać się z problemem uzależnienia.

 1. W 2014 roku kontynuował swoją działalność także, w wymiarze 2 godz. tygodniowo, przy Parafii Bł. Kozala w Lipnie Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków. Przyjętych zostało łącznie 183 osoby. Większość to osoby uzależnione od amfetaminy, marihuany.

 2. W 2014 roku kontynuował działalność Telefon Zaufania przy Urzędzie Miejskim w Lipnie. Dyżury pełnione były bezpłatnie przez członków MKRPA . Porady związane były z problemami uzależnienia alkoholowego i współuzależnienia, przemocą w rodzinie, problemami zdrowotnymi i wychowawczymi z dziećmi, problemami prawnymi i innymi. Niejednokrotnie osoby dzwoniące przychodziły potem na dyżury osobiście lub zgłaszały się do terapeutów i funkcjonujących punktów konsultacyjnych.

Realizacja zadania Nr2 „ Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, przemoc, pomocy psychologicznej, zdrowotnej i prawnej, a szczególnie ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą w rodzinie i zaniedbaniem”:

 1. W roku 2014 kontynuował działalność Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w rodzinie przy Urzędzie Miejskim w Lipnie. Udzielono ogółem 54 porad, dotyczących bezpośrednio spraw związanych z przemocą w rodzinie. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Lipnie ściśle współpracuje z dzielnicowymi KPP w Lipnie, kuratorami sądowymi oraz specjalistą ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii KPP w Lipnie oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie, działającym przy MOPS-ie w Lipnie. W Punkcie Konsultacyjnym osoby doświadczające krzywdy i poniżenia ze strony najbliższych otrzymują bezpośrednią pomoc w postaci informacji.

 1. W okresie sprawozdawczym do Zespołu Interwencyjno-Motywującego MKRPA w Lipnie zgłosiły się 90 osób. Wysłano łącznie 177 wezwań na rozmowy dotyczące uzależnienia od alkoholu( dla osób zgłoszonych oraz świadków). Efektem tych działań było dobrowolne podjęcie terapii przez kilka osób oraz 14 wniosków do Sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.

 2. W roku 2014 kontynuowały swoją działalność świetlice profilaktyczno-środowiskowe przy MOPS-ie w Lipnie, przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie przy Publicznym Gimnazjum Nr 1, przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie oraz przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie obejmując swoją opieką 125 dzieci w wieku 7-16 lat. Zajęcia w świetlicach prowadzone były 2 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie. Dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlic objęta jest fachową opieką wychowawczą, rozwija własne zainteresowania, uczy się kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz zapoznaje się z treściami z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia zawierają też treści dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania konfliktów. Dzieci zjadają podczas pobytu podwieczorek, uzyskują ponadto pomoc przy odrabianiu lekcji i występujących często kłopotach w nauce.

Podczas wakacji w 2014 roku 36 dzieci uczęszczających systematycznie do świetlic w ciągu całego roku szkolnego pojechało na atrakcyjny wypoczynek letni, tym razem był to 10-dniowy turnus rekreacyjno-profilaktyczny w nadmorskiej miejscowości Jarosławiec.

 1. W roku 2014 kontynuował swoją działalność utworzony przy Parafii Bł. M. Kozala w Lipnie Młodzieżowy Klub Profilaktyczny dla młodzieży narażonej lub już mającej kontakt z narkotykami. Odbywały się cotygodniowe spotkania z młodzieżą. W zajęciach, w każdy poniedziałek uczestniczyło ok. 10 osób. Podczas spotkań młodzież brała udział w grach i zabawach oraz licznych konkursach. Tematyka zajęć dotyczyła w większości profilaktyki uzależnień. Podczas spotkań w indywidualnych rozmowach młodzież mówiła o sobie i swoich trudnościach ( samotności, odrzucenia), poruszała tematy przestępczości, z jaką mają na co dzień do czynienia oraz na temat narkotyków.
  Zajęcia w Klubie pozwalają na rozwijanie pewnych kompetencji społecznych tj. współpracy, rozwiązywania trudnych sytuacji bez agresji, radzenia sobie ze złością, uczą cierpliwości, wybaczania, pokory ( przeprosiny kolegi, czy koleżanki), uczciwości. Ponadto po każdym spotkaniu grupa chętnie sprząta salę, co uczy poszanowania czyjegoś miejsca oraz pracy jako ważnego czynnika w życiu człowieka.

Zadania Nr 3 „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych”:

 1. MKRPA w roku 2014 roku wpółfinansowała szkolenia: W Fundacji ETOH w Warszawie p. Annie Lewalskiej– Programu Rozwoju Osobistego ( zajęć o charakterze terapeutyczno-rozwojowym, ukierunkowanych na zwiększenie umiejętności interpersonalnych oraz wzmocnienie osobistych możliwości rozwojowych) jak również szkolenie dla Pani Barbary Danieleckiej, Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie, w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym w Zakopanem nt. „Zadania i obowiązki GKRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych – praktyka działania, a uregulowania prawne oraz szkolenie Pani Izabeli Kopczyńskiej, Sekretarza MKRPA w Lipnie – w Ośrodki Psychoterapii i Leczenia Uzależnień „SENSICA” w Toruniu, pt. „Na ostrzu noża” – praca z młodzieżą zagrożoną samobójstwem i zachowaniem autoagresywnymi.

 2. MKRPA w Lipnie w roku 2014 dofinansowała także tradycyjnie wyjazdy członków grupy AA i ich rodzin na dni skupienia modlitewnego do Lichenia, do Częstochowy jako działań wspomagających długofalowy proces terapii.

 3. W roku 2014 byliśmy ponownie organizatorem „Biesiady bezalkoholowej”, która miała miejsce w restauracji „Marsylio” w Lipnie, na której bawiło się około 150 osób z terenu Lipna, Płocka, Sierpca, Skępego, Kikoła i Torunia, propagując możliwość spędzania czasu wolnego i dobrej zabawy bez alkoholu. Ważnym elementem terapeutycznym biesiady jest udział w niej współmałżonków oraz dzieci osób uzależnionych od alkoholu.

 4. MKRPA sfinansowała ponadto na potrzeby Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zakup kamizelek ratunkowych.

 5. W roku 2014 sfinansowaliśmy także wlew oleju do MOPS-u w Lipnie na kwotę 11.945,40 zł oraz zakupiono energię elektryczną do pomieszczeń MOPS na kwotę 1.948,44 zł.

 6. W kwocie 18.241,- zł. MKRPA w Lipnie dofinansowała budowę skateparku przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Lipnie.

 7. W kwocie 9.994,50 zł. MKRPA w Lipnie dofinansowała budowę monitoringu Miejskiego Miasta Lipna.

Realizacja Zadania Nr 4 „ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szczególnie dla dzieci i młodzieży”:

 1. Wzorem lat ubiegłych miasto Lipno przystąpiło do udziału w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Do kampanii udało nam się zachęcić wszystkie Szkoły Podstawowe, Gimnazjum Publiczne nr 1 oraz Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie. Aktywnie włączyli się przedstawiciele MKRPA oraz Lipnowska Policja. Młodzież (ponad 500) ze wszystkich szkół biorących udział w kampanii przemaszerowała ulicami miasta niosąc przygotowane przez siebie transparenty i plakaty o tematyce profilaktycznej. Dla zamanifestowania „białego marszu” młodzież trzymała w rekach białe baloniki i była ubrana na biało. Miejscem spotkania wszystkich grup był Plac Dekerta przy Urzędzie Miejskim w Lipnie. Tam młodzież zorganizowała swoje wystąpienia zachęcając do zdrowego stylu życia bez środków psychoaktywnych. MKRPA doceniając wkład pracy i trud poszczególnych uczniów i placówek oświatowych biorących udział w kampanii postanowiła zakupić nagrody.

 2. W 2014 rokuuczniowie wszystkich lipnowskich szkół podstawowych i gimnazjów dwukrotnie obejrzało spektakle profilaktyczne wystawione przez Krakowski Teatr Profilaktyczny „Kurtyna”.

 3. Kontynuował także pracę „pedagog uliczny”, który w roku 2014 w każdy poniedziałek miesiąca dyżurował na ulicach naszego miasta, zachęcając młodzież i dorosłych do skorzystania z dostępnej na terenie Lipna terapii dla osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu. Tematyka rozmów, to: bezpieczne zawieranie nowych znajomości i przyjaźni, informowanie o szkodliwości działania substancji psychoaktywnych, oraz o możliwościach uzyskania pomocy na terenie Lipna. Takich rozmów przeprowadzono ponad 312 .

 4. W roku 2014 zostały także zrealizowane we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie szkolenia w lipnowskich gimnazjach z zakresu Profilaktyki uzależnień (objęto nimi 154 uczniów) oraz cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty profilaktyczne z zakresu HIV/AIDS, którymi objęto 189 uczniów.

 5. MKRPA w 2014 roku zakupiła 261 ulotek o treściach informujących o dla Klubu AA Camel.

 6. MKRPA w Lipnie dofinansowywała ponadto w roku 2014 tradycyjnie licznie zgłaszające się o pomoc finansową organizacje i instytucje organizujące różne formy pracy z dziećmi i młodzieżą, zawierające w swej pracy treści o charakterze profilaktycznym oraz rozwijające zainteresowania.

 7. Ze środków MKRPA zostało też zakupionych 135 paczek świątecznych dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz do Klubu Profilaktycznego.

Na realizację zadań programowych MKRPA w Lipnie w roku 2014 dysponowała łącznym budżetem w kwocie : 319.440,92 zł. Wydane zostało łącznie : 273.004,21 złotych, w tym:

§ 4110 ( składki na ubezpieczenia społ.) – 2.406,60 zł

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – 172.580,- zł

§ 4210 ( zakup materiałów i wyposaż) – 27.204,33 zł

§ 4220 ( zakup środków żywności) – 7.481,35 zł

§ 4260 ( zakup energii ) – 1.948,44 zł.

§ 4300 ( zakup usług pozostałych) – 60.738,- zł

§ 4370 ( opłaty tel.) – 434,99 zł

§ 4410 (podróże służbowe krajowe) – 210,50

RAZEM: 273.004,21 zł

Pozostała, niewykorzystana w roku 2014 część budżetu w kwocie 46.436,71 zł, zostanie zrealizowana w roku 2015.

Łączna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Lipnie w roku 2014 wyniosła 13.932.080,90 zł.
z tego wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości:
do 4,5% alkoholu (piwo) – 6.556.040,14 zł.
od 4,5% do 18% alkoholu – 1.213.083,12 zł.
oraz powyżej 18% – 6.162.957,64 zł.

SPRAWOZDANIE

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie za rok 2013 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie w 2013 roku realizowała zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, przyjętym w dniu 19 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXVII/208 /2012 Rady Miejskiej Lipna.

Głównym celem działań MKRPA w 2013 roku było wzmożenie działań zapobiegających powstawaniu nowych problemów alkoholowych, wynikających z używania narkotyków oraz związanych z przemocą w rodzinie na terenie miasta Lipna oraz spowodowanie zmniejszenia problemów już istniejących poprzez udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

Większy niż w latach ubiegłych nacisk został także położony na profilaktykę wśród młodzieży oraz ich rodziców ( z zakresu uzależnień od narkotyków oraz przemocy, ale także zagrożeniem HIV/AIDS ).

W okresie sprawozdawczym Komisja pracowała na mocy Zarządzenia Nr 1/13 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 03.01.2013r. w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji- P. Aleksandra Furmańska, Sekretarz- P. Krystyna Rodkiewicz, Członkowie- P. Regina Strulak, P.Barbara Danielecka i P. Mieczysław Jastrzębski.

oraz na mocy Zarządzenia 18/2013 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 01 marca 2013r. w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji- P. Barbara Danielecka, Sekretarz- P. Krystyna Rodkiewicz, Członkowie- P. Regina Strulak, i P. Mieczysław Jastrzębski.

natomiast na mocy Zarządzenia 19/2013 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 07 marca 2013r. w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji- P. Barbara Danielecka, Sekretarz- P. Krystyna Rodkiewicz, Członkowie- P. Regina Strulak, P. Maria Gomse i P. Mieczysław Jastrzębski.

oraz Zarządzenia Nr 26/2013 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 02 kwietnia 2013 roku w następującym składzie: Przewodnicząca Komisji- P. Barbara Danielecka, Sekretarz- P. Krystyna Rodkiewicz, Członkowie- P. Regina Strulak, P. Maria Gomse, P. Małgorzata Chojnica i P. Mieczysław Jastrzębski.

W 2013 roku MKRPA w Lipnie odbyła łącznie 11 posiedzeń plenarnych, które poświęcone były zagadnieniom związanym z realizacją zadań programowych oraz sprawom bieżącym, na co dzień trwała praca sekretarza Komisji i jej przewodniczącej, a także cotygodniowe dyżury członków MKRPA w ramach pracy Zespołów Interwencyjno-Motywujących.

Realizacja zdań programowych MKRPA w Lipnie w roku 2013 przedstawia się następująco:

Realizacja zadania Nr 1 przyjętego do realizacji w roku 2013 :

„Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.”

W 2013 roku Punkt Konsultacyjny MKRPA funkcjonujący przy MOPS-ie czynny był, w związku ze zgłaszanymi potrzebami w tym zakresie, dwa razy w tygodniu ( w czwartki i piątki)w godz. 15.00-19.00. Ogółem z oferty Punktu skorzystało 298 osób, w tym osób uzależnionych : 185 (37 kobiet i 148 mężczyzn), osób współuzależnionych : 113. Ogółem udzielono 197 porad i konsultacji.
W tym samym terminie kontynuowany był także program konsultacji i terapii dla dorosłych członków rodzin uzależnionych – DDA. Z konsultacji korzystały osoby będące w bliskich relacjach z osobami uzależnionymi: żony, matki uzależnionych dzieci. Z możliwości otrzymania pomocy skorzystało łącznie 21 osób. Praca z nimi miała charakter interwencji kryzysowej w trudnych emocjonalnie sytuacjach wynikających z faktu uzależnienia bliskiej osoby, poradnictwa z tym związanego, budowaniu możliwych konstruktywnych rozwiązań sytuacji problemowych. Konsultacje służyły też udzielaniu wsparcia i budowaniu poczucia kompetencji do radzenia sobie z sytuacją związaną z uzależnieniem bliskiej osoby.

Od stycznia do grudnia w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy Urzędzie Miejskim w Lipnie odbyły się 37 spotkania. Osoby, które zgłaszały się do Punktu przede wszystkim wymagały pomocy w zakresie nadużywania alkoholu, narkotyków oraz współuzależnienia. W trakcie pracy były podejmowane następujące czynności:
- przeprowadzano wywiad psychologiczny mający na celu rozpoznanie
sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej klienta;
- przeprowadzono diagnozę uzależnienia wg Międzynarodowej Klasyfikacji
Chorób ICD-10;
- diagnoza problemowa mająca na celu rozpoznanie głównego problemu
klienta i dostosowanie do niego form pomocy;
- organizowanie pomocy dla członków całej rodziny osoby uzależnionej;
- pomoc psychologiczna (podstawowe oddziaływania terapeutyczne w
zakresie uzależnienia od alkoholu, narkotyków, współuzależnienia);
- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego w ośrodkach stacjonarnych;

Budujący jest fakt zwiększającej się ilości osób zdrowiejących z choroby alkoholowej i że dzisiaj Ci, którzy już nie piją motywują swoich znajomych do zaprzestania picia.

Od listopada 2004 roku spotyka się ponadto raz w tygodniu grupa wsparcia dla osób uzależnionych, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Zainteresowanie grupą jest znaczne ponieważ odbiega ona stylem prowadzenia od grup AA- tu wszystkie osoby uczestniczą aktywnie w pracy grupy. W roku 2013 zajęcia prowadził terapeuta, p. Wiesław Konopnicki we współpracy z członkiem lipnowskiej grupy AA „Camel”, Jackiem Gajewskim. W roku 2013 odbyły się 52 spotkania grupy,a uczestniczyło w niej łącznie 622 mężczyzn, średnio w tygodniu ok. 15-20 osób. Grupa wsparcia jest rotacyjna i dłużej chodzący członkowie przechodzą potem do grup AA lub do terapii indywidualnej, a na ich miejsce przychodzą nowe osoby.

W 2013 roku raz w tygodniu spotykała się także w pomieszczeniach MOPS-u w Lipnie Grupa Rodzinna- Grupa Wsparcia dla osób współuzależnionych : Al. Anon. Odbyło się 46 spotkań grupy, w których łącznie uczestniczyły 473 kobiety. W grupie spotykają się kobiety, których partnerzy już nie piją oraz te, których bliscy jeszcze nadużywają alkoholu. Uczą się od siebie nawzajem sposobów radzenia sobie w domu z osobą pijącą, reagowania w różnych trudnych życiowo sytuacjach. Wiele kobiet stwierdza, że łatwiej im po takich spotkaniach wrócić do domu i borykać się z problemem uzależnienia.

W 2013 roku kontynuował swoją działalność także, w wymiarze 2 godz. tygodniowo, przy Parafii Bł. Kozala w Lipnie Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków. Przyjętych zostało łącznie 149 osób. Większość to osoby uzależnione od amfetaminy, marihuany.

Również w 2013 roku przeprowadzono wykłady dla rodziców uczniów Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków. Ogółem w spotkaniach wzięło udział 150 rodziców.

W 2013 roku kontynuował działalność Telefon Zaufania przy Urzędzie Miasta w Lipnie. Dyżury pełnione były bezpłatnie przez członków MKRPA . Porady związane były z problemami uzależnienia alkoholowego i współuzależnienia, przemocą w rodzinie, problemami zdrowotnymi i wychowawczymi z dziećmi, problemami prawnymi i innymi. Niejednokrotnie osoby dzwoniące przychodziły potem na dyżury osobiście lub zgłaszały się do terapeutów i funkcjonujących punktów konsultacyjnych.

Realizacja zadania Nr2 „ Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, przemoc, pomocy psychologicznej, zdrowotnej i prawnej, a szczególnie ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą w rodzinie i zaniedbaniem”:

W roku 2013 kontynuował działalność Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w rodzinie przy Urzędzie Miejskim w Lipnie. Udzielono ogółem 52 porad, dotyczących bezpośrednio spraw związanych z przemocą w rodzinie pozwów o alimenty, rozwodów, zawiadomienie do Prokuratury o przestępstwie, o znęcanie się nad osobą najbliższą, oraz porady z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Była to pomoc w przygotowywaniu pozwów o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, zniesienie współwłasności itp. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Lipnie ściśle współpracuje z dzielnicowymi KPP w Lipnie, kuratorami sądowymi oraz specjalistą ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii KPP w Lipnie oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie, działającym przy MOPS-ie w Lipnie.

W Punkcie Konsultacyjnym osoby doświadczające krzywdy i poniżenia ze strony najbliższych otrzymują bezpośrednią pomoc w postaci informacji oraz wsparcia psychicznego.

Odbył się także 1 cykl spotkań „Przemoc w rodzinie” w Szkole Podstawowej Nr 5 w którym uczestniczyło 14 rodziców.

W okresie sprawozdawczym do Zespołu Interwencyjno-Motywującego MKRPA w Lipnie zgłosiły się 34 osoby. Wysłano łącznie 72 wezwań na rozmowy dotyczące uzależnienia od alkoholu( dla osób zgłoszonych oraz świadków). Efektem tych działań było dobrowolne podjęcie terapii przez kilka osób oraz 1 wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.

W roku 2013 kontynuowały swoją działalność świetlice profilaktyczno-środowiskowe przy MOPS-ie w Lipnie, przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie przy Publicznym Gimnazjum Nr 1, przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie oraz przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie obejmując swoją opieką 125 dzieci w wieku 7-16 lat. Zajęcia w świetlicach prowadzone były 2 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie. Dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlic objęta jest fachową opieką wychowawczą, rozwija własne zainteresowania, uczy się kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz zapoznaje się z treściami z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia zawierają też treści dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania konfliktów. Dzieci zjadają podczas pobytu podwieczorek, uzyskują ponadto pomoc przy odrabianiu lekcji i występujących często kłopotach w nauce.

Podczas wakacji w 2013 roku 44 dzieci uczęszczających systematycznie do świetlic w ciągu całego roku szkolnego pojechało na atrakcyjny wypoczynek letni, tym razem był to 10-dniowy turnus rekreacyjno-profilaktyczny w Tleniu.

W okresie wakacji na obiektach Orlika przy Publicznym Gimnazjum w Lipnie odbywały się zajęcia rekreacyjno-sportowe. Celem zajęć było przede wszystkim zapewnienie aktywnego wypoczynku podczas wakacji. Podczas zajęć dzieci rozwijały umiejętności sportowe, uczyły się zasad i przepisów gier zespołowych, wdrażana była zdrowa rywalizacja oraz duch „fair play”.

W roku 2013 kontynuował swoją działalność utworzony przy Parafii Bł. M. Kozala w Lipnie Młodzieżowy Klub Profilaktyczny dla młodzieży narażonej lub już mającej kontakt z narkotykami. Odbywały się cotygodniowe spotkania z młodzieżą. W zajęciach, w każdy poniedziałek uczestniczyło ok. 10 osób. Podczas spotkań młodzież brała udział w grach i zabawach oraz licznych konkursach. Tematyka zajęć dotyczyła w większości profilaktyki uzależnień. Podczas spotkań w indywidualnych rozmowach młodzież mówiła o sobie i swoich trudnościach ( samotności, odrzucenia), poruszała tematy przestępczości, z jaką mają na co dzień do czynienia oraz na temat narkotyków. Zakupiono również 180 narkotestów.

Zajęcia w Klubie pozwalają na rozwijanie pewnych kompetencji społecznych tj. współpracy, rozwiązywania trudnych sytuacji bez agresji, radzenia sobie ze złością, uczą cierpliwości, wybaczania, pokory ( przeprosiny kolegi, czy koleżanki), uczciwości. Ponadto po każdym spotkaniu grupa chętnie sprząta salę, co uczy poszanowania czyjegoś miejsca oraz pracy jako ważnego czynnika w życiu człowieka.

W roku 2013 w uznaniu za dobre zachowanie i efektywną całoroczną pracę w Klubie 7 uczniów pojechało pod opieką terapeutów na 3-dniowy wypoczynek letni do Iławy.

 

Zadania Nr 3 „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych”:

MKRPA w roku 2013 roku wpółfinansowała szkolenia: W Fundacji ETOH w Warszawie p. Katarzynie Szymańskiej – Programu Rozwoju Osobistego ( zajęć o charakterze terapeutyczno-rozwojowym, ukierunkowanych na zwiększenie umiejętności interpersonalnych oraz wzmocnienie osobistych możliwości rozwojowych) oraz szkolenie Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Toruniu w kierunku Terapeuta ds. uzależnień. Współfinansowaliśmy również szkolenia dla Pana Jacka Gajewskiego w Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Toruniu.

MKRPA w Lipnie w roku 2013 dofinansowała także tradycyjnie wyjazdy członków grupy AA i ich rodzin na dni skupienia modlitewnego do Lichenia, do Częstochowy jako działań wspomagających długofalowy proces terapii.

W roku 2013 byliśmy ponownie organizatorem „Biesiady bezalkoholowej”, która miała miejsce w restauracji „Marsylio” w Lipnie, na której bawiło się około 120 osób z terenu Lipna, Płocka, Sierpca, Skępego, Kikoła i Torunia, propagując możliwość spędzania czasu wolnego i dobrej zabawy bez alkoholu. Ważnym elementem terapeutycznym biesiady jest udział w niej współmałżonków oraz dzieci osób uzależnionych od alkoholu.

MKRPA sfinansowała ponadto na potrzeby Policji zakup kamizelek odblaskowych.

W roku 2013 sfinansowaliśmy także wlew oleju do MOPS-u w Lipnie na kwotę 10 000 zł oraz zakupione energię elektryczną do pomieszczeń MOPS na kwotę 1.151,03 zł.

 

Realizacja Zadania Nr 4 „ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szczególnie dla dzieci i młodzieży”:

Wzorem lat ubiegłych miasto Lipno przystąpiło do udziału w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Do kampanii udało nam się zachęcić wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjum publiczne nr 1 oraz Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie. Aktywnie włączyli się przedstawiciele MKRPA oraz Lipnowska Policja. Młodzież (ponad 500) ze wszystkich szkół biorących udział w kampanii przemaszerowała ulicami miasta niosąc przygotowane przez siebie transparenty i plakaty o tematyce profilaktycznej. Dla zamanifestowania „białego marszu” młodzież trzymała w rekach białe baloniki i była ubrana na biało. Miejscem spotkania wszystkich grup był Plac Dekerta przy Urzędzie Miejskim w Lipnie. Tam młodzież zorganizowała swoje wystąpienia zachęcając do zdrowego stylu życia bez środków psychoaktywnych. MKRPA doceniając wkład pracy i trud poszczególnych uczniów i placówek oświatowych biorących udział w kampanii postanowiła zakupić nagrody.

W 2013 roku uczniowie wszystkich lipnowskich szkół podstawowych i gimnazjów dwukrotnie obejrzało spektakle profilaktyczne wystawione przez Krakowski Teatr Profilaktyczny „Kurtyna”..

Kontynuował także pracę „pedagog uliczny”, który w roku 2013 w każdy poniedziałek miesiąca dyżurował na ulicach naszego miasta, zachęcając młodzież i dorosłych do skorzystania z dostępnej na terenie Lipna terapii dla osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu. Tematyka rozmów, to: bezpieczne zawieranie nowych znajomości i przyjaźni, informowanie o szkodliwości działania substancji psychoaktywnych, oraz o możliwościach uzyskania pomocy na terenie Lipna. Takich rozmów przeprowadzono ponad 365 .

W roku 2013 w przystąpiliśmy do programu profilaktycznego dla młodzieży „Trzeci Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”. Liczba uczniów objętych programem – 225 w tym 112 dziewcząt i 113 chłopców. Liczba rodziców objętych programem 168. Liczba innych odbiorców (rady pedagogiczne) – 121.

W roku 2013 zostały także zrealizowane we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie heppeningi w ramach „Dni bez papierosa”w lipnowskich gimnazjach ( objęto nimi 318 uczniów) oraz cieszące się dużym zainteresowaniem Warsztaty profilaktyczne z zakresu HIV/AIDS, którymi objęto 379 uczniów.

MKRPA w 2013 roku zakupiła ponad 3400 ulotek o treściach informujących o punktach konsultacyjnych oraz związanych z uzależnieniami i przemocą, które dotarły do lipnowskich placówek ( dla uczniów i rodziców).

MKRPA w Lipnie dofinansowywała ponadto w roku 2013 tradycyjnie licznie zgłaszające się o pomoc finansową organizacje i instytucje organizujące różne formy pracy z dziećmi i młodzieżą, zawierające w swej pracy treści o charakterze profilaktycznym oraz rozwijające zainteresowania.

Ze środków MKRPA zostało też zakupionych 135 paczek świątecznych dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz do Klubu Profilaktycznego.

Na realizację zadań programowych MKRPA w Lipnie w roku 2013 dysponowała łącznym budżetem w kwocie : 320.891,00. Wydane zostało łącznie : 302.858,55 złotych, w tym:

- 4110 ( składki na ubezpieczenia społ.) – 4.556,35 zł

- 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – 207.273,43 zł

- 4210 ( zakup materiałów i wyposaż) – 26.429,32 zł

- 4220 ( zakup środków żywności) – 11.194,71 zł

- 4260 ( zakup energii ) – 1.151,03 zł.

- 4300 ( zakup usług pozostałych) – 51.748,79 zł

- 4370 ( opłaty tel.) - 504,92 zł

RAZEM: 302.858,55 zł

20 listopada 2013 roku na sesji

Pozostała, niewykorzystana w roku 2013 część budżetu w kwocie 18.032,45 zł, zostanie zrealizowana w roku 2014.

SPRAWOZDANIE

 MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2012 r.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie w 2012 roku realizowała zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012, przyjętym w dniu 20 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XVI/112 /2011 Rady Miejskiej Lipna.

Głównym celem działań MKRPA w 2012 roku było wzmożenie działań zapobiegających powstawaniu nowych problemów alkoholowych, wynikających z używania narkotyków oraz związanych z przemocą w rodzinie na terenie miasta Lipna oraz spowodowanie zmniejszenia problemów już istniejących poprzez udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

Większy niż w latach ubiegłych nacisk został także położony na profilaktykę wśród młodzieży oraz ich rodziców ( z zakresu uzależnień od narkotyków oraz przemocy, ale także zagrożeniem HIV/AIDS ).

W okresie sprawozdawczym Komisja pracowała na mocy Zarządzenia Nr 17/07 z 23.01.2007 oraz Zarządzenia 51/2010 z 23.01.2010 r. Burmistrza Miasta Lipna w następującym składzie:

Przewodnicząca Komisji- mgr Aleksandra Furmańska, Sekretarz- P. Krystyna Rodkiewicz, Członkowie- mgr Iwona Zaborowska, mgr Regina Strulak, mgr Jolanta Banasik i P. Mieczysław Jastrzębski.

W 2012 roku MKRPA w Lipnie odbyła łącznie 5 posiedzeń plenarnych, które poświęcone były zagadnieniom związanym z realizacją zadań programowych oraz sprawom bieżącym, na co dzień trwała praca sekretarza Komisji i jej przewodniczącej, a także cotygodniowe dyżury członków MKRPA w ramach pracy Zespołów Interwencyjno-Motywujących.

Realizacja zdań programowych MKRPA w Lipnie w roku 2012 przedstawia się następująco:

Realizacja zadania Nr 1 przyjętego do realizacji w roku 2012 :

„Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.”

    W 2012 roku Punkt Konsultacyjny MKRPA funkcjonujący przy MOPS-ie czynny był, w związku ze zgłaszanymi potrzebami w tym zakresie, dwa razy w tygodniu ( w czwartki i piątki)w godz. 15.00-17.00. Ogółem z oferty Punktu skorzystało 212 osób, w tym osób uzależnionych : 129 ( 35 kobiet i 94 mężczyzn), osób współuzależnionych : 74. Ogółem udzielono 241 porad i konsultacji. Budujący jest fakt zwiększającej się ilości osób zdrowiejących z choroby alkoholowej i że dzisiaj Ci, którzy już nie piją motywują swoich znajomych do zaprzestania picia.

Od listopada 2004 roku spotyka się ponadto raz w tygodniu grupa wsparcia dla osób uzależnionych, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Zainteresowanie grupą jest znaczne ponieważ odbiega ona stylem prowadzenia od grup AA- tu wszystkie osoby uczestniczą aktywnie w pracy grupy. W roku 2012 zajęcia prowadził terapeuta, p. Jacek Konopnicki we współpracy z członkiem lipnowskiej grupy AA „Camel”, Jackiem Gajewskim. W roku 2012 odbyły się 54 spotkania grupy,a uczestniczyło w niej łącznie 561 mężczyzn, średnio w tygodniu ok. 14-16 osób. Grupa wsparcia jest rotacyjna i dłużej chodzący członkowie przechodzą potem do grup AA lub do terapii indywidualnej, a na ich miejsce przychodzą nowe osoby.

W 2012 roku raz w tygodniu spotykała się także w pomieszczeniach MOPS-u w Lipnie Grupa Rodzinna- Grupa Wsparcia dla osób współuzależnionych : Al. Anon. Odbyło się 41 spotkań grupy, w których łącznie uczestniczyły 424 kobiety. W grupie spotykają się kobiety, których partnerzy już nie piją oraz te, których bliscy jeszcze nadużywają alkoholu. Uczą się od siebie nawzajem sposobów radzenia sobie w domu z osobą pijącą, reagowania w różnych trudnych życiowo sytuacjach. Wiele kobiet stwierdza, że łatwiej im po takich spotkaniach wrócić do domu i borykać się z problemem uzależnienia.

    W 2012 roku kontynuował swoją działalność także, w wymiarze 2 godz. tygodniowo, przy Parafii Bł. Kozala w Lipnie Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków. Przyjętych zostało łącznie 27 osób. Większość to osoby uzależnione od amfetaminy, marihuany i THC. Działała nadal ponadto strona internetowa : WWW.uzaleznienialipno.pl, na której każdy dysponujący dostępem do Internetu, może znaleźć niezbędne informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy na terenie Lipna, ale także przeczytać cytowane na niej artykuły ukazujące się w prasie na temat różnych działań profilaktycznych podejmowanych przez MKRPA i zapoznać się z zamieszczanymi tam przez terapeutów informacjami dotyczącymi środków psychoaktywnych. Przeprowadzono ponadto 8 rozmów terapeutycznych przez telefon, 1 pacjentka została odwieziona na leczenie odwykowe do WOTUiW w Toruniu.

    W 2012 roku kontynuowany był także program konsultacji i terapii dla dorosłych członków rodzin uzależnionych- DDA. Z konsultacji korzystały osoby będące w bliskich relacjach z osobami uzależnionymi: żony, matki uzależnionych dzieci. Konsultacje odbywały się raz w miesiącu w piątki od 15.00 do 19.00. . Z możliwości otrzymania pomocy psychologicznej skorzystało łącznie 18 osób. Praca z nimi miała charakter interwencji kryzysowej w trudnych emocjonalnie sytuacjach wynikających z faktu uzależnienia bliskiej osoby, poradnictwa z tym związanego, budowaniu możliwych konstruktywnych rozwiązań sytuacji problemowych. Konsultacje służyły też udzielaniu wsparcia i budowaniu poczucia kompetencji do radzenia sobie z sytuacją związaną z uzależnieniem bliskiej osoby.

    W 2012 roku kontynuował działalność Telefon Zaufania przy Urzędzie Miasta w Lipnie. Dyżury pełnione były bezpłatnie przez członków MKRPA . Porady związane były z problemami uzależnienia alkoholowego i współuzależnienia, przemocą w rodzinie, problemami zdrowotnymi i wychowawczymi z dziećmi, problemami prawnymi i inne. Niejednokrotnie osoby dzwoniące przychodziły potem na dyżury osobiście lub zgłaszały się do terapeutów i funkcjonujących punktów konsultacyjnych.

    W roku 2012 kontynuowaliśmy terapię par małżeńskich, z której skorzystały 4 małżeństwa.

Realizacja zadania Nr2 „ Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, przemoc, pomocy psychologicznej, zdrowotnej i prawnej, a szczególnie ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą w rodzinie i zaniedbaniem”:

    W roku 2012 kontynuował działalność Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w rodzinie przy Urzędzie Miasta w Lipnie. Udzielono ogółem 43 porad, dotyczących bezpośrednio spraw związanych z przemocą w rodzinie pozwów o alimenty, rozwodów, zawiadomienie do Prokuratury o przestępstwie, o znęcanie się nad osobą najbliższą, oraz porady z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Była to pomoc w przygotowywaniu pozwów o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, zniesienie współwłasności itp. Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Lipnie ściśle współpracuje z dzielnicowymi KPP w Lipnie, kuratorami sądowymi oraz specjalistą ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii KPP w Lipnie oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie, działającym przy MOPS-ie w Lipnie.

W Punkcie Konsultacyjnym osoby doświadczające krzywdy i poniżenia ze strony najbliższych otrzymują bezpośrednią pomoc w postaci informacji oraz wsparcia psychicznego.

Od 15 września 2009 działalność tego Punktu Konsultacyjnego została poszerzona o możliwość kontaktu ze specjalistą poprzez spotkania na terenie szkół lipnowskich ( podczas wywiadówek), które miały charakter profilaktyczno-informacyjny. Z tej formy konsultacji skorzystało w roku 2012 łącznie 147 rodziców.

    W okresie sprawozdawczym do Zespołów Interwencyjno-Motywacyjnych MKRPA w Lipnie zgłosiły się 63 osoby. Wysłano łącznie 45 wezwań na rozmowy dotyczące uzależnienia od alkoholu( dla osób zgłoszonych oraz świadków). Efektem tych działań było dobrowolne podjęcie terapii przez kilka osób oraz 3 wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.

    W roku 2012 kontynuowały swoją działalność świetlice profilaktyczno-środowiskowe przy MOPS-ie w Lipnie, przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie przy Publicznym Gimnazjum Nr 1, Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie, Przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie oraz przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie obejmując swoją opieką 130 dzieci w wieku 6-16 lat. Zajęcia w świetlicach prowadzone były 4 razy ( w SP NR 3- 5 razy) w tygodniu po 3 godziny dziennie. Dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlic objęta jest fachową opieką wychowawczą, rozwija własne zainteresowania, uczy się kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz zapoznaje się z treściami z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia zawierają też treści dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania konfliktów. Dzieci zjadają podczas pobytu podwieczorek, uzyskują ponadto pomoc przy odrabianiu lekcji i występujących często kłopotach w nauce.

Podczas wakacji w 2012 roku 40 dzieci uczęszczających systematycznie do świetlic w ciągu całego roku szkolnego pojechało na atrakcyjny wypoczynek letni, tym razem był to 10-dniowy turnus rekreacyjno-profilaktyczny w Jarosławcu. Relacja i zdjęcia do obejrzenia na stronie internetowej MKRPA.

    W roku 2012 kontynuował swoją działalność utworzony przy Parafii Bł. M. Kozala w Lipnie Młodzieżowy Klub Profilaktyczny dla młodzieży narażonej lub już mającej kontakt z narkotykami. Odbywały się cotygodniowe spotkania z młodzieżą. W zajęciach, w każdy poniedziałek uczestniczyło ok. 10 osób. Podczas spotkań młodzież brała udział w grach i zabawach oraz licznych konkursach. Tematyka zajęć dotyczyła w większości profilaktyki uzależnień. Podczas spotkań w indywidualnych rozmowach młodzież mówiła o sobie i swoich trudnościach ( samotności, odrzucenia), poruszała tematy przestępczości, z jaką mają na co dzień do czynienia oraz na temat narkotyków.

Zajęcia w Klubie pozwalają na rozwijanie pewnych kompetencji społecznych tj. współpracy, rozwiązywania trudnych sytuacji bez agresji, radzenia sobie ze złością, uczą cierpliwości, wybaczania, pokory ( przeprosiny kolegi, czy koleżanki), uczciwości. Ponadto po każdym spotkaniu grupa chętnie sprząta salę, co uczy poszanowania czyjegoś miejsca oraz pracy jako ważnego czynnika w życiu człowieka.

W roku 2012 w uznaniu za dobre zachowanie i efektywną całoroczną pracę w Klubie 5 uczniów pojechało pod opieką terapeutów na 3-dniowy wypoczynek letni do Oćwieki k/ Gąsawy. Zdjęcia można zobaczyć na naszej stronie WWW.uzaleznienialipno.pl

Realizacja Zadania Nr 3 „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych”:

    MKRPA w roku 2012 roku wpółfinansowała szkolenia: W Fundacji ETOH w Warszawie p. J. Gajewskiemu – Programu Rozwoju Osobistego ( zajęć o charakterze terapeutyczno-rozwojowym, ukierunkowanych na zwiększenie umiejętności interpersonalnych oraz wzmocnienie osobistych możliwości rozwojowych) oraz terapeucie p. Celebuckiemu z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej w Bydgoszczy.

    MKRPA w Lipnie w roku 2012 dofinansowała także tradycyjnie wyjazdy członków grupy AA i ich rodzin na dni skupienia modlitewnego do Lichenia, jako działań wspomagających długofalowy proces terapii.

    W roku 2012 byliśmy ponownie organizatorem „Biesiady bezalkoholowej”, która miała miejsce w restauracji „Viktoria” w Lipnie, na której bawiło się ponad 140 osób z terenu Lipna, Płocka, Sierpca, Skępego, Kikoła i Torunia, propagując możliwość spędzania czasu wolnego i dobrej zabawy bez alkoholu. Ważnym elementem terapeutycznym biesiady jest udział w niej współmałżonków oraz dzieci osób uzależnionych od alkoholu.

    MKRPA sfinansowała ponadto na potrzeby Policji w Lipnie zakup Alko-Sensora IV CM testu z drukarką ( na kwotę 4900 zł ). Urządzenie zostało przekazane KPP w Lipnie przez Panią Burmistrz.

    W roku 2012 sfinansowaliśmy także wlew oleju do MOPS-u w Lipnie na kwotę 10 000 zł oraz zakupione zostały drzwi wejściowe do świetlicy „Tęcza”, odnowione zostały też pomieszczenia użytkowane przez młodzież z Klubu Profilaktycznego oraz grupę AA przy Parafii Bł. Kozala w Lipnie.

    Przeszkolona została także jak co roku grupa sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu, zgłosiło się ok. 25 osób.

Realizacja Zadania Nr 4 „ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szczególnie dla dzieci i młodzieży”:

    Wzorem lat ubiegłych miasto Lipno przystąpiło do udziału w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, wspieranej przez MENiS oraz Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego. W roku 2012 koordynatorem Kampanii była także MKRPA w Lipnie. Do realizacji Kampanii udało nam się zachęcić wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z terenu miasta, aktywny udział brali też przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Lipnie , KPP w Lipnie, oraz terapeuci uzależnień pracujący na rzecz MKRPA w Lipnie. Celem Kampanii było ukazanie dzieciom i młodzieży alternatywnych dla używek i nałogów spędzania czasu wolnego poprzez sport, udział w kulturze i rekreacji- Relacja z przebiegu Kampanii na stronie WWW.uzaleznienialipno.pl

    W 2012 roku uczniowie wszystkich lipnowskich szkół podstawowych i gimnazjów dwukrotnie obejrzało spektakle profilaktyczne wystawione przez Krakowski Teatr Profilaktyczny „Kurtyna”. Zainteresowaniem cieszyły się również w roku 2012 2 koncerty rockowego zespołu „Na ostatnią chwilę” połączone z prezentacją multimedialną.

    W roku 2012 po raz pierwszy zajęciami profilaktycznymi objęto 260 lipnowskich przedszkolaków przedstawieniem Teatru Inspiracja z Krakowa.

    Kontynuował także pracę „pedagog uliczny”, który w roku 2012 w co drugi piątek miesiąca dyżurował na ulicach naszego miasta, zachęcając młodzież i dorosłych do skorzystania z dostępnej na terenie Lipna terapii dla osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu. Tematyka rozmów, to: bezpieczne zawieranie nowych znajomości i przyjaźni, informowanie o szkodliwości działania substancji psychoaktywnych, oraz o możliwościach uzyskania pomocy na terenie Lipna. Takich rozmów przeprowadzono ponad 440 .

    W roku 2012 w szkołach podstawowych i gimnazjach zrealizowany został cykl zajęć profilaktycznych. Skupiliśmy się na realizacji dwóch celów głównych. I- uświadomienie nastolatkom jakie konsekwencje wynikają z zażywania środków psychoaktywnych oraz II- nauka umiejętności społecznych chroniących przed zaangażowaniem się w niewłaściwe zachowania. W związku z tym stworzyliśmy zajęcia profilaktyczne zawierające radzenie sobie z okresem dojrzewania, nudą, stresem oraz skupiliśmy się na rozwoju umiejętności typu: asertywność, odmawianie, stawianie granic itp. Ponadto w zajęciach warsztatowo-treningowych młodzież mogła poprawić swoją komunikację, ćwiczyć pewność siebie, przełamywać swoje obawy przed publicznymi wystąpieniami oraz uczyć się konstruktywnych sposobów rozładowania stresu. Około 140 uczniów zostało objętych takimi zajęciami w lipnowskich gimnazjach, 156 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz ok. 130 uczniów z klas V-VI. Zaplanowana jest także kontynuacja ich w roku 2013.

    W roku 2012 zostały także zrealizowane we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie heppeningi w ramach „Dni bez papierosa”w lipnowskich gimnazjach ( objęto nimi 318 uczniów) oraz cieszące się dużym zainteresowaniem Warsztaty profilaktyczne z zakresu HIV/AIDS, którymi objęto 379 uczniów.

    MKRPA w 2012 roku zakupiła ponad 2600 ulotek o treściach związanych z uzależnieniami i przemocą, które dotarły do lipnowskich placówek ( dla uczniów i rodziców).

    W styczniu 2012 roku 50 dzieci ze świetlic wyjechało także do Bydgoszczy na akcję charytatywną zorganizowaną przez Wojewódzką Komendę Policji.

    W roku 2012 dofinansowaliśmy także zakup urządzeń na place zabaw dla dzieci na Osiedlu AK przy bloku nr 10.

    MKRPA w Lipnie dofinansowywała ponadto w roku 2012 tradycyjnie licznie zgłaszające się o pomoc finansową organizacje i instytucje organizujące różne formy pracy z dziećmi i młodzieżą, zawierające w swej pracy treści o charakterze profilaktycznym oraz rozwijające zainteresowania : koła sportowe, koło wędkarskie, MCK, przedszkola lipnowskie, miejska biblioteka, PP-P w Lipnie i inne.

    W roku 2012 doposażone zostały także funkcjonujące w Lipnie świetlice profilaktyczno-środowiskowe w sprzęt dydaktyczny- MKRPA zakupiła dla każdej szkoły podstawowej nagrody za aktywny udział w Kampanii ZTU.

    Ze środków MKRPA zostało też zakupionych 135 paczek świątecznych dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz do Klubu Profilaktycznego.

Realizacja Zadania Nr 5”Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami”:

    W roku 2012 MKRPA w Lipnie zorganizowała szkolenie dla właścicieli punktów i sprzedawców napojów alkoholowych, w których wzięło udział ogółem 25 osób. Członkowie Komisji prowadzili ponadto przez cały okres sprawozdawczy na bieżąco instruktaż dotyczący zasad sprzedaży alkoholu podczas kontroli sklepów, wskazując na konsekwencje wynikające z nieznajomości przepisów ustawy.

    Zespoły kontrolne MKRPA w Lipnie w roku 2012 przeprowadziły ogółem 24 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Lipna. Kontrole te były prowadzone przy ścisłej współpracy z przedstawicielami KPP w Lipnie.

    Realizując obowiązek wydawania opinii o lokalizacji punktów sprzedaży MKRPA w Lipnie w roku 2012 przeprowadziła kontrole i wydała 24 pozytywne postanowienia o lokalizacji punktów sprzedaży.

Na realizację zadań programowych MKRPA w Lipnie w roku 2012 dysponowała łącznym budżetem w kwocie : 327 100,00. Wydane zostało łącznie : 321 902,92 złotych, w tym:

& 4110 ( składki na ubezpieczenia społ.) - 4 977,35 zł

& 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) - 184 504,57 zł

& 4210 ( zakup materiałów i wyposaż) - 41 273,36 zł

& 4220 ( zakup środków żywności) - 10 362,90 zł

& 4300 ( zakup usług pozostałych) - 80 276,03 zł

& 4370 ( opłaty tel.) - 508,71 zł

RAZEM: 321 902,92 zł

Pozostała, niewykorzystana w roku 2012 część budżetu w kwocie 5199,08 zł, zostanie zrealizowana w roku 2013.